Privacyverklaring

YIGO BV beschermt de privacy van al degenen die bij haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten betrokken zijn. Zij ziet het als haar zorgplicht nauwgezet en transparant om te gaan met persoonsgegevens van al haar stakeholders.

1. YIGO en Privacy

Daarom treft YIGO BV organisatorische en technische maatregelen ter voorkoming van inbreuken op de privacy van haar leden, studenten, docenten en alumni, (oud-)medewerkers en sollicitanten, externen inclusief tijdelijke medewerkers, gasten en werkveldvertegenwoordigers.

YIGO wil een voorbeeldfunctie vervullen voor haar (toekomstige) leden die de verantwoordelijkheid in deze moeten nemen.

2. Wat zijn je rechten

Als stakeholder (AVG: betrokkene) zoals medewerker, leden, student, gast, bezoeker of externe relatie, heb je vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht om te weten welke persoonsgegevens YIGO van jou verwerkt, wat ermee gebeurt en waarom.

Recht op inzage: je hebt het recht om een volledig overzicht op te vragen van jouw persoonsgegevens die YIGO BV heeft vastgelegd. Via info@yigo.nl kun je een overzicht aanvragen en aangeven in welke gegevens je precies inzage wilt hebben. (Voor leden zijn de vastgelegde persoonsgegevens ook direct toegankelijk via de online omgeving “Mijn YIGO”)

Recht op correctie: ben je van mening dat de gegevens, die YIGO BV van jou heeft vastgelegd, feitelijk onjuist of onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan kun je verzoeken om correctie van deze persoonsgegevens.

Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens door YIGO BV. Dit kan alleen als YIGO BV jouw gegevens verwerkt op basis van algemeen of gezamenlijk belang, niet als er sprake is van een wettelijke verplichting.

Recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen heb je het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat je YIGO BV kunt verzoeken alle gegevens over jou te verwijderen. Dit recht geldt in de volgende situaties:

Niet meer nodig: YIGO BV heeft jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij ze heeft verzameld of verwerkt.

Intrekken toestemming: je hebt eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan YIGO BV voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar: je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens. Zo is er op grond van art. 21 van de AVG bijvoorbeeld een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing.

Onrechtmatige verwerking: YIGO BV verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor deze verwerking.

Recht op beperking: de verwerking van je persoonsgegevens wordt tijdelijk stilgezet. Dit recht kun je bijvoorbeeld inroepen wanneer je niet zeker bent van de juistheid van de gegevens die YIGO BVover je verwerkt. Bij een ‘verzoek tot beperking’ worden je persoonsgegevens niet verwijderd. Het moet immers mogelijk blijven om de door jou verzochte beperking weer ongedaan te maken.

Recht op dataportabiliteit: je hebt recht op ‘overdraagbaarheid’ van jouw persoonsgegevens. Je kunt een kopie ontvangen van je persoonsgegevens zoals die geautomatiseerd door YIGO BV zijn verwerkt, zodat jij jouw gegevens kunt hergebruiken en doorgeven aan andere organisaties.

* Persoonsgegevens mogen alleen bewaard worden als er een wettelijke grondslag voor is. Er zijn 6 verschillende grondslagen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden welke wettelijke grondslagen er zijn en in welke gevallen ze gebruikt mogen worden.

3. Hoe maak je gebruik van je rechten?

Dit kan via door een mail te sturen naar info@yigo.nl. In deze mail dienen de volgende onderdelen vermeld te worden:

Voor- en achternaam:
E-mail:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

Op welk verzoek heeft de betrekking recht:
Correctie:
Bezwaar:
Vergetelheid:
Beperking van de verwerking
Dataportebiliteit

Let op: voordat jouw verzoek in behandeling genomen kan worden, dien je, binnen een maand na het indienen van het verzoek, je te legitimeren bij de administratie van YIGO BV. Zo verzekert YIGO BV zich ervan dat de opgevraagde persoonsgegevens alleen bij de juiste persoon terecht komen. Indien je je niet binnen een maand hebt gelegitimeerd, vervalt het verzoek. Vanaf het moment van legitimeren, reageert YIGO BV binnen een maand op jouw verzoek.

4. Uitgangspunt

YIGO BV verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig volgens de beginselen van de AVG en indien nodig aanpalende wetgeving. Teneinde hieraan te voldoen heeft YIGO BV een aantal uitgangspunten opgesteld.

Rechtmatigheid: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen zoals genoemd in artikel 6 van de AVG. YIGO BV leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende kaders na (i.c. Nederlandse en Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en brengt haar verantwoordelijkheid en die van anderen over de persoonsgegevens duidelijk in kaart. YIGO BV hanteert daarbij ook de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.

Behoorlijkheid en transparantie: persoonsgegevens worden alleen verwerkt op een manier die behoorlijk en transparant is voor betrokkenen. Dit betekent dat inzichtelijk moet zijn in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Informatie en communicatie hierover moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, specifieke en gerechtvaardigde doeleinden, die uitdrukkelijk omschreven en vastgelegd zijn voordat men begint met de verwerking.

Doelbinding: persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Minimale gegevensverwerking: bij een verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn. De persoonsgegevensverwerking gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.

Juistheid: YIGO BV treft maatregelen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn. Integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.

Opslagbeperking: YIGO BV verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Hierbij neemt YIGO BV de van toepassing zijnde bewaar- en vernietigtermijnen in acht.

Accountability & auditable: YIGO BV kan aantonen dat zij alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform wettelijke bepalingen. Intern toezicht en controle bewaakt deze verantwoordingsplicht en is uitvoerbaar volgens wettelijk geldende principes. Inzage in persoonsgegevens wordt waar nodig beperkt door autorisaties.

5. Verwerking persoonsgegevens betrokkenen bij YIGO BV

YIGO BV ontvangt en/of verzamelt persoonlijke gegevens wanneer deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten, het uitvoeren van transacties, het verstrekken van informatie of het verlenen van toegang tot het platform. De gegevens die wij verzamelen zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij kunnen gegevens verzamelen over de volgende categorieën betrokkenen: Leden Studenten Docenten Medewerkers, inclusief sollicitanten en oud-medewerkers Studiekiezers (instroom) Alumni en oud-studenten (uitstroom) Externen, inclusief gast-medewerkers Persoonlijke gegevens worden door de betrokkene zelf verstrekt.

5.1 Registraties verwerkingen De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door YIGO BV gebruikt voor de bedrijfsvoering. Onderstaand overzicht beschrijft de belangrijkste processen waarmee YIGO BV persoonsgegevens kan verzamelen, met voor elk proces de belangrijkste onderdelen: Onderwijs en onderwijsondersteuning: aanmelding en inschrijving platform, opleiding, bijhouden van resultaten en studievoortgang, advies en begeleiding, verstrekken van leermiddelen, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole, afstuderen, adressen, roosters en digitale systemen Relatiebeheer: campagne, contact, verzendlijsten en nieuwsbrieven, opleiding en afstudeerdatum, gericht op studiekiezers, alumni en deelnemers aan diverse activiteiten; gegevens van bedrijven, organisaties en personen waarmee YIGO BV verschillende vormen van samenwerkingen heeft, in de vorm van bijvoorbeeld een contract, bewerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst voor levering of ontvangst van diensten en producten Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfs-medische zorg. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, inkoopsysteem, betaalsystemen, IT-management en juridische procedures. Facilitair: toegang- en beheersystemen. Generiek: Web content management Archivering Beeldmateriaal voor communicatie-uitingen van de website en/of platform

5.2 Categorieën van persoonsgegevens YIGO BV verzamelt en verwerkt ten behoeve van eerder vermelde processen in principe alleen gewone persoonsgegevens, zoals NAW-, geboortedatum, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, etc). YIGO BV verwerkt geen bijzondere gegevens, waaronder medische gegevens, gegevens over etniciteit, genetische gegevens en seksuele gerichtheid, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld BSN-nummer) of toestemming van de betrokkenen t.b.v. specifieke gelegenheden. Ook verwerkt YIGO BV gevoelige persoonsgegevens voor specifieke doelen, zoals bijvoorbeeld studieresultaten ten behoeve van het volgen van de studievoortgang en financiële gegevens ten behoeve van het voeren van de debiteurenadministratie of de salarisadministratie. Tevens kunnen wij jouw gegevens verzamelen wanneer je deze achterlaat op de websites van YIGO BV, teneinde jou op de hoogte te houden van diverse activiteiten van het platform.

6. Klachten

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens, in strijd met de AVG worden verwerkt bij YIGO BV, kun je een klacht indienen. Dit kan door een mail met daarin je klacht te sturen naar info@yigo.nl.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door YIGO BV kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

7. Cookies

In kaart brengen websitebezoek, cookies

YIGO BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KUIB BV gebruikt cookies alleen voor technische functionaliteiten. Dit zorgt ervoor dat de website goed werkt en jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies meten het bezoek van de website. Met de cookies verzamelen we bezoekersgegevens op een anonieme wijze. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses.

Social Media cookies

Social Media cookies maken het mogelijk om de inhoud van onze website te delen via Social Media. Social Media netwerken doen aan profilering en tracking van bezoekers. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door Social Media.

Advertentie cookies

Met Advertentie cookies kunnen advertenties worden afgestemd op jouw surfgedrag. Door deze cookies te accepteren kan je surfgedrag gemonitord worden door advertentienetwerken en kunnen adverteerders via een online-veiling advertenties plaatsen bij bezoekers die waarschijnlijk belangstelling hebben voor hun producten of diensten.

Interesse

Interesse cookies zorgen ervoor dat we de inhoud van onze website voor jou kunnen optimaliseren, op basis van jouw interesses. Zonder deze cookies krijg je een standaard aanbod op onze website.